Algemene voorwaarden

  

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN STICHTING NEDERLANDSE FOTOVAKHANDEL

VERSIE 17 juni 2014

 

Artikel 1: Definities

Consument:                              natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot een Product;

 

Ondernemer:                            natuurlijke en/of rechtspersoon die als lid van Stichting Nederlandse Fotovakhandel een aanbod doet of een Overeenkomst sluit betreffende een Product;

 

Overeenkomst:                         overeenstemming tussen Ondernemer en Consument inzake een Overeenkomst van koop/verkoop, opdracht, aanneming van werk en/of huur;

 

Overeenkomst op afstand:        een Overeenkomst, tot stand gekomen via een door Ondernemer georganiseerd systeem, waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van technieken voor communicatie op afstand;  

 

Product:                                   goederen, zoals fotoapparaten die en houden en door Ondernemer wordt aangeboden, alsmede de reparatie, ontwikkeling, vervaardiging en taxatie van genoemde goederen en het leveren van diensten, zoals (foto)reportages.

 

Artikel 2: Identiteit van Ondernemer

Foto Hans Keuzekamp B.V., Foto Hans Keuzekamp, Print-Inn, Kijk Uit verrekijkers

Adres: Oude Vismarkt 20 (18-20-22), 8011 TB, Zwolle

Telefoonnummer: 038-4213697

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 05037598

Btw-identificatienummer: 0098.66.401B01

 

Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1       Door het plaatsen van een bestelling geeft Consument te kennen dat hij/zij met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

3.2        Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Ondernemer erkend.

3.3       Wijzigingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen enkel schriftelijk tussen Consument en Ondernemer worden overeengekomen.

Artikel 4: Overeenkomst

4.1        De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Consument van het  aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2       Indien Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Ondernemer is bevestigd, kan Consument de Overeenkomst ontbinden.

4.3       Ondernemer is gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Als Ondernemer het woonadres van Consument niet kan vaststellen, dan wordt de bestelling niet geaccepteerd.

Artikel 5: De prijs

5.1        De prijs die Consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

5.2        Wanneer binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, maar nog vóór de aflevering, ten aanzien van een prijs die als vast is overeengekomen een wijziging optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Consument heeft recht

op ontbinding van de Overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, maar vóór de aflevering de prijs wordt verhoogd.

5.3        Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

5.4       De in het aanbod van Producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is. 

Artikel 6: Betaling

6.1       De factuur dient te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 7 lid 1, tenzij anders is overeengekomen. In geval van een Overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat Consument de bevestiging van de Overeenkomst heeft ontvangen.

6.2       Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de    bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

6.3       Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Ondernemer te melden.

6.4       In geval van wanbetaling van Consument heeft Ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

7.1       Indien er sprake is van een consumentenkoop, Overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de Consument het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de Consument na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

7.2       Indien de zaken bij de Consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Ondernemer er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de Consument wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van Consument.

7.3       Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal Consument zich richten tot de door Ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte instructies.

Artikel 8: Uitsluiting herroepingsrecht

8.1       Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige artikel, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken. Ondernemer kan het herroepingsrecht van Consument uitsluiten voor    zover voorzien in lid 2 en 3 van dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de Ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor of bij het sluiten van de Overeenkomst,          heeft vermeld.

8.2        Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor Producten:

 • die door Ondernemer tot stand zijn gebracht Overeenkomstig specificaties van Consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft;
 • voor losse kranten en tijdschriften;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan Consument de verzegeling heeft verbroken.

8.3        Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van Consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; 

Artikel 9: Levering en uitvoering

9.1       Het Product en/of dienst wordt geleverd op het adres dat Consument aan Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

9.2       Aan de leveringsplicht van Ondernemer zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Ondernemer geleverde zaken een keer aan de Consument zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

9.3       In het kader van de regels van de koop op afstand zal Ondernemer bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt Consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

9.4       In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Ondernemer het bedrag dat Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

9.5       Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, zal Ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Ondernemer.

9.6       Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij Ondernemer tot het moment van bezorging aan Consument of een vooraf aangewezen en aan Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

10.1      Ondernemer blijft eigenaar van het Product zolang Consument het volledige factuurbedrag niet heeft voldaan, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.

10.2      Consument is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten op eerste verzoek aan Ondernemer te retourneren op straffe van een boete van € 100 per dag dat de Consument in gebreke blijft. Alle proces- en advieskosten verbonden aan het niet vrijwillig retourneren van een Product zijn voor rekening van Consument.

10.3      Consument geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Ondernemer of een door Ondernemer aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Ondernemer haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

10.4      Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Consument verplicht Ondernemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

10.5      Consument verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Ondernemer.

Artikel 11: Aanvaarding, reclame en garantie

11.1      Consument is bij de levering van het Product gehouden deze te onderzoeken of het geleverde aan de Overeenkomst voldoet. Door aanvaarding van het Product erkent Consument dat het Product voldoet aan de Overeenkomst.

11.2      Consument dient terstond bij levering te reclameren, wanneer deze vermoedt dat het Product niet aan de Overeenkomst voldoet, waarna dit recht op uiterlijk zichtbare onregelmatigheden vervalt.

11.3      Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Ondernemer:

 • in het geval van levering van een nieuw en ongebruikt Product in originele verpakking: gedurende zes maanden de afwezigheid van gebreken die zich openbaren na aflevering;
 • in alle overige gevallen, zoals bij reparaties van een Product, de levering van een tweedehands en/of gebruikt Product of de vervaardiging van een Product gedurende een termijn van één maand de afwezigheid van gebreken;

Ondernemer staat niet in voor gebreken en de garantie op een Product vervalt wanneer na aflevering van het Product gebreken zijn ontstaan als gevolg van:

 • ondeskundig gebruik, toepassing en/of gebruik voor doeleinden waarvoor het Product niet is bedoeld;
 • onzorgvuldigheid van de zijde van Consument en/of het nalaten van deugdelijk onderhoud van het Product en/of;
 • veranderingen die Consument of derden aan het Product hebben aangebracht, waaronder begrepen reparaties door derden zonder toestemming van Ondernemer.

Evenmin staat Ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

11.4      Ondernemer is niet gehouden en/of geeft bij Producten niet meer garanties af, dan de producent en/of leverancier van het Product zelf garandeert en/of accepteert, waarbij Consument ten aller tijden recht heeft op uit de wet voortvloeiende garanties.

11.5      Binnen de voorstaande garantie(termijnen) heeft Consument recht op kosteloze vervanging van gebrekkige onderdelen binnen redelijke tijd, mits de kosten voor herstel in redelijke verhouding staan ten opzichte van de prijs van het Product. Is dit laatste niet het geval, dan kan Ondernemer besluiten de Overeenkomst te ontbinden, waarbij Consument maximaal aanspraak kan maken op een (schade)vergoeding van ten hoogste de prijs van het Product. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.

11.6      Reclames die Consument instelt, waarop geen recht op garantie bestaat en/of de garantieperiode is verstreken, zullen behandeld worden als een reguliere reparatie.

Artikel 12: Reparatiewerkzaamheden

12.1      Een Overeenkomst van opdracht tot het repareren en/of aanpassen van Producten wordt door Consument schriftelijk of mondeling gegeven aan Ondernemer.

12.2      Indien Consument geen aanspraak (meer) heeft op garantie, zal Ondernemer aan Consument een raming verstrekken voor de te verrichten werkzaamheden, waaronder begrepen een schatting:

 1. van de aan de Overeenkomst verbonden kosten;
 2. van de termijn waarbinnen de Overeenkomst wordt uitgevoerd;
  1. van de verzend- en onderzoekskosten, die Consument verschuldigd is ook indien reparatie en/of aanpassing niet plaatsvindt.

12.3      Indien uit nadere inspectie blijkt dat de kosten van de reparatie hoger zullen zijn dan geraamd, zal Consument gevraagd worden of deze het Product voor de hogere prijs wil laten repareren. Tenzij anders overeengekomen is Consument de onder lid 2 c genoemde kosten verschuldigd aan Ondernemer.

12.4      De geschatte termijn waarbinnen Ondernemer raamde de Overeenkomst uit te kunnen voeren, bindt Ondernemer niet. Mocht deze termijn niet gehaald worden, dan zal Ondernemer Consument een nieuwe termijn opgeven, zonder dat de Overeenkomst wordt ontbonden en/of Ondernemer tot enige vorm van schadevergoeding is gehouden.

Artikel 13: Verhaal van reparatiekosten op Product

13.1      Wanneer Consument, nadat hij deugdelijk door Ondernemer in kennis is gesteld dat het aan hem afgegeven Product gereed ligt om af te halen, en Consument hieraan gedurende zes maanden na de drie kennisgevingen daartoe, waarvan de laatste bij aangetekend schrijven, geen gehoor geeft, wordt Consument geacht afstand te hebben gedaan van zijn eigendom ten aanzien van het betreffende Product en mag Ondernemer het Product beschouwen als zijn eigendom.

13.2      Ondernemer is alsdan gerechtigd het Product te verkopen en alle door Consument verschuldigde kosten uit de opbrengst te verhalen.

Artikel 14: Intellectueel Eigendomsrecht

14.1      Op de door Consument gegeven opdracht aan Ondernemer teneinde Producten te leveren zijnde diensten, in de vorm van het verzorgen van reportages, fotografie ten behoeve van foldermateriaal etc. in de meest uitgebreide zin van het woord, rusten intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten komen toe aan Ondernemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

14.2      Hieronder vallen ondermeer, doch niet uitstuitend de originele negatieven en/of elektronische beelddragers betreffende een uitgevoerde opdracht/Product.

14.3      Het doel waarvoor de voorstaande opdracht Consument wordt verstrekt, alsmede waarvoor het Product wordt gebruikt, zal vooraf tussen de partijen schriftelijk worden vastgelegd (licentie).

14.4      Indien blijkt dat het Product toch een ander doel dient en/of door Consument wordt gebruikt voor andere doeleinden en/of andere wijze dan vooraf was overeengekomen, dient Consument aan Ondernemer hiervoor een (brancheconforme) vergoeding te betalen en/of volledig schadeloos te stellen.

14.5      Consument vrijwaart Ondernemer volledig ten aanzien van inbreuken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden bij de uitvoering verstrekte opdracht en/of door Consument aangeleverde (foto)materialen.

Artikel 15: Algemene aansprakelijkheid

15.1      Ondernemer is tegenover Consument slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan Ondernemer is toe te rekenen of voor zijn risico komt, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door Consument zijn opgedragen.

15.2      Het bedrag waarvoor Ondernemer aansprakelijk is te houden door Consument uithoofde van enige Overeenkomst, is gemaximaliseerd tot € 10.000,- per Overeenkomst of zoveel meer als de door Ondernemer afgesloten en/of af te sluiten aansprakelijkheidsverzekeringen dekt. Deze uitsluiting ziet niet op gevallen waarin sprake is van opzet, grove schuld of de koop van een nieuw Product waarbij Consument een beroep kan doen op de wettelijke Productaansprakelijkheid.

15.3      Ondernemer hoeft geen schade aan Consument te vergoeden die het gevolg is van overmacht, zoals ondermeer schade als gevolg van een overval, inbraak, winkeldiefstal, brand, werkstaking, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van bestellingen door toeleveringsbedrijven en/of wanneer de inboedel- of kostbaarhedenverzekering van Consument de schade dekt.

15.4      In geval van een niet toerekenbare tekortkoming is Ondernemer naar zijn keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de Overeenkomst, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te ontbinden. Indien Consument Ondernemer daartoe schriftelijk aanmaant, is Ondernemer gehouden zich binnen vijf werkdagen ten aanzien van zijn keuze uit te spreken.

15.5      Emotionele en/of immateriële schade komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

15.6      Consument is tegenover Ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt. 

Artikel 16: Aansprakelijkheid rond fotomateriaal

16.1      Aansluitend op artikel 15 is Ondernemer niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het zoekraken, defect raken, verloren gaan etc. van enig fotomateriaal (waaronder te verstaan, doch niet uitsluitend film-, foto-, dia- en negatiefmateriaal, video- of audiotapes, diskettes, elektronische beelddragers en overig beeld-, geluid- en/of informatiedragend materiaal), danwel voor enige andere schade welke is ontstaan aan enig fotomateriaal tijdens het proces van ontwikkelen en afdrukken, danwel anderszins, ongeacht door welke oorzaak dan ook voornoemde schade is ontstaan.

16.2      Indien enig fotomateriaal verloren is gegaan en/of beschadigd is tijdens het ontwikkelen en afdrukken, danwel is beschadigd of zoek is geraakt, is Ondernemer uitsluitend gehouden Consument nieuw fotomateriaal aan te bieden van gelijke kwantiteit en kwaliteit als Consument ter ontwikkeling c.q. uitvoering van de opdracht had aangeboden. Consument dient hiertoe het bewijs van afgifte van het fotomateriaal dat is teniet gegaan, beschadigd danwel zoek is geraakt, te overleggen aan Ondernemer. Consument heeft alsdan voorts recht op het gratis ontwikkelen en afdrukken van het betreffende fotomateriaal.

 

Artikel 17: Ontbinding en opschorting

17.1      In geval van ontbinding of opschorting van de Overeenkomst door Ondernemer ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming van Ondernemer, zal hij niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.

17.2      Indien Consument niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, welke voor hem uit enige met Ondernemer gesloten Overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of toepasselijkheid van de schuldsaneringsregeling c.q. beslag onder Consument, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is Ondernemer gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, zulks zonder dat Ondernemer tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd Ondernemer verder toekomende rechten.

Artikel 18: Afwikkeling van geschillen: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1      Op alle onder deze voorwaarden gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil dat tussen Consument en Ondernemer mocht ontstaan, kennis te nemen.

18.2      Alle geschillen welke tussen Consument en Ondernemer voortvloeien, zullen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter te Zwolle.

Gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op 17-06-2014

© Copyright Stichting Nederlandse Fotovakhandel 

Copyright © 2020 Fotohanskeuzekamp.nl